9 สิ่งที่ควรทำ สำหรับใครที่มีที่ดินว่างเปล่า ไม่ให้คนอื่นครอบครอง

9 สิ่งที่ควรทำ สำหรับใครที่มีที่ดินว่างเปล่า ไม่ให้คนอื่นครอบครอง

9 สิ่งที่ควรทำ สำหรับใครที่มีที่ดินว่างเปล่า ไม่ให้คนอื่นครอบครอง

สวัสดีทุกท่านวันนี้เรามาบอกวิธีดูแลที่ดินที่ว่างเปล่า ไม่ให้ถูกคนอื่นมาสวมรอยครอบครอบเป็นที่ตนเอง หากมีคนมาสร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของเรา โดยที่เราไม่เข้าไปจัดการดูแล เป็น 5 ปี 10 ปี ก็จะกล า ยเป็นการคร อบครองปรปักษ์ที่ดิน อาจจะเ สี ยสิทธิ์ในการครอบครอง จะมีวิธีทำอย่ างไรบ้างนั้นไปเราชมกันเลย

วิธีที่เจ้าของที่ดินควรทำ เพื่อหลีกเ ลี่ ย งการถูกครอบครอง

1 ในกรณีที่หลักหมุดห า ย ควรไปเเจ้งความกับตำร ว จ เพื่อขอ ดำเนินคดีไว้ ไม่ใช่การเเจ้งเป็นหลักฐาน หรือแจ้งขอลงบันทึกประจำวัน เพราะการทำล า ยหลักหมุด เป็นความผิ ดทางอาญา หลังจากนั้นให้ไปแจ้งที่ดิน เพื่อ ดำเนินการต่อให้เรียบร้อย

2 หากไปดูที่ดิน และมีชาวบ้านอาศัยอ ยู่บริเวณใกล้เคียง ให้เข้าไปสอบถามว่า มีใครมาใช้ที่ดินข องเราบ้างหรือเปล่า

3 ควรรังวัดที่ดินอย่ างน้อยทุก 5 ปี หรือเมื่อพบความผิ ดปกติของเนื้อที่ที่เรามี เพราะที่ดินอาจมีก ารเพิ่มหรือลดได้ โดยเฉพาะที่ดินริมตลิ่ง หรือริมน้ำ

4 หมั่นไปดูที่ดินเป็นประจำ อย่ างน้อยที่สุดปีละ 1 ครั้ง

5 ตรวจหลักหมุดว่า ยังอยู่ที่เดิมหรือไม่ มีการชำรุด การเคลื่อนย้ าย ห า ยไปหรือไม่

6 หากมีผู้อื่น มาอาศัยอยู่ ให้ทำการตกลงกันให้เข้าใจว่า เขากำลังอยู่บนที่ดินของเรา จะเช่า หรือจะซื้ อ หรือจะอย่ างไรก็ควรตกลงกันให้รู้เรื่อง หรือไม่ก็ไล่ออ กไปเลย

7 สังเกตว่ามีร่องรอยทางเดินผ่ าน หรือทางรถวิ่งผ่ านประจำหรือไม่ เพราะอาจจะโดนใช้เป็นทางผ่ านประจำก็ได้

8 ควรแสดงป้ายว่า ที่ดินนี้มีเจ้าของ คนอื่นจะได้รู้ว่าไม่ใช่ที่ดินสาธารณะ

9 ที่ดินเราควรล้อมรั้วไว้ เพื่อ กำหนดเขตแดนที่แน่นอน และเป็นสัญลักษณ์ชัดเจนว่า ที่ตรงนี้มีเจ้าของ

ขอบคุณที่มา horoscopedaily99

เรียบเรียงโดย 108archeepparuay