10 ผักริมรั้วหามาปลูกไว้ กินทุกวัน ประโยชน์มาก

10 ผักริมรั้วหามาปลูกไว้ กินทุกวัน ประโยชน์มาก

10 ผักริมรั้วหามาปลูกไว้ กินทุกวัน ประโยชน์มาก

วันนี้เราได้นำ 10 ผักริมรั้ว ที่มีส่วนช่ ว ยในเรื่องของการชะ ล อความแก่ ล ดริ้วร อ ย ช่วยฟื้ น ฟูความท ร งจำที่ดี เรียกได้ว่าเป็น ย า ที่ดีสำหรับร่าง ก า ยเราเลยทีเดียว มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

1 หัวปลี

ปลีกล้วยที่ใช้ทำอาหารส่วนใหญ่เป็นปลีกล้วยน้ำว้า เพราะฝาดน้อยและหาง่ายกว่ากล้วย พั น ธุ์อื่นๆ หั ว ป ลีสีแดงเมื่อแกะใบเลี้ยงออกจนถึงชั้นที่มีสีขาวนวล จะนำมาผ่ า ป ลีตาม ย า วเป็นส่วนๆ แล้วต้องนำไปแช่น้ำผสมน้ำมะขามเปียกหรือน้ำมะนาวก่อน เพื่ อรั ก ษ าปลีกล้วยให้ขาวนวลน่ากิน ที่สำคัญคือบำ รุ งน้ำ น มในคุณแ ม่ ลู ก อ่  อ น

2 ใบชะพลู

ไม้พุ่มขนาดเล็ก ใบด ก หนา ชะพลูมีชื่อเรียกต่างๆกัน ภ า คเ ห นื อเรียกว่าผั กแ ค ผักปูนา พลูนก พลูลิง อิ ส า นเรียกว่าผัก คุณ เ ลิ ด ผักเล็ก ผักปูลม ใบชะพลูมีกลิ่นหอม รสเผ็ดอ่อนๆ เป็นผักสดที่นิยมกินกับอาหารรสแซบ เช่น ลาบ น้ำตก ปลา ย่ า ง ร่วมถึงน้ำพริกชนิดต่างๆ เป็นเครื่องป รุ งที่เส ริ ม รสอาหารได้ดี

3 บัวบก

ทั่วทุกภ า คนิ ยมกินบัวบก แต่ชื่อที่เรียกจะแตกต่างกันไป อาจเรียกผักห น อ ก หรือผักแว่น ใบบัวบกมีรสขมอ่อนๆ กลิ่นหอมและเป็นพืชที่กินสดๆ ได้ทั้งก้านและใบ จึงเป็นผักแ ก ล้ ม อ า หา ร ร สเข้มข้นจานต่างๆได้อร่อย เช่น แกล้มน้ำพริก ส้มตำ และอาหารจานเดี่ยว เช่น หมี่กรอบ ก๋วยเตี๋ยวผั ด ไ ท นอกจากนี้ยังใส่ในแกงเผ็ดและยำ ทำให้รสชาติอาหารอร่อยขึ้น

4 ผักก ูด

ผักก ูดอร่อยต้องกินหน้าแล้งเพราะรสชาติไม่ฝาดเหมือนในฤดูอื่นๆ อร่อยตรงจืด อ ม ห ว า นเนื้อกรอบ ส่วนใหญ่นิยมกินยอดและใบอ่อน ผักก ูดน้ำไม่นิยมกินสด มักเอาไปต้มหรือเ อ า ไ ป ล ว ก นอกจากกินเป็นผักแนม ผักก ูดน้ำยังใช้ ต้ม ยำ ทำแกงหรือผัดกับน้ำมันเฉยๆ ก็อร่อยเหลือหลาย เคล็ดลับการทำแกงส้มผักก ูดควรใส่ปลาช่อนถึงจะเข้ากันได้ดี

5 ผักปลัง

ช า วเ ห นื อเรียกผักปั๋ง กินอร่อยได้ทั้งยอดอ่อน ใบอ่อนและด  อ ก อ่อน กินเป็นผักต้ม ล ว กหรือนึ่งสุก จิ้ มน้ำพริก ชาวเหนือนิยมกินกับน้ำพริกดำ น้ำพริกต า แ ด ง จอคือแกงชนิดหนึ่งของชาวเหนือมีรสเปรี้ยวแต่ไม่เผ็ด ผักปั๋งใส่มะนาว ด อ กเอาจอกับแหนม ช า วเ ห นือกับอิส า นเอายอดอ่อนกับด อ กอ่อนไปแกงส้ม  ผักปลังช่วยในการร ะบ า ย จึงเหมาะสำหรับผู้สู ง อ า ยุที่มีปัญหาเรื่องการขั บ ถ่ า ย

6 ผักหวาน

ผักหวานมีรสชาติหวานสมชื่อ นิยมนำไปนึ่งแล้วจิ้มกับน้ำพริกแจ่ว ส า รพัดชนิด นอกจากนี้ยังใช้ทำแกงได้อร่อยอีกต่างหาก ค น อิ ส า นนิยมนำไปแกงใส่ใข่มดแดง อันเป็นอาหารยอดฮิต หรือแกงใส่ป ล า ย่ า งผสมใบชะอม ทำเป็นแกงอ่อมก็อร่อยดี ทางเหนือนิยมแกงผักหวานใส่ป ล า ย่ า งกับวุ้นเส้น งบผักหวานใส่ม ด แ ด งสุดอร่อย และค น ก รุ งยั งนำผักหวานไปผัดกับน้ำมันร้อนๆ ปรุงด้วยซีอิ๊ว เ ห ย า ะเกลือนิดก็อร่อย

7 ไหลบัว

ไหลบัวคือห น่ อ อ่อนของต้นด อ ก บัวหลวงที่ยังไม่โผล่พ้นน้ำ ซึ่งต่างจากสายบัวที่เป็นส่วนก้าน ด อ ก ของบัวสาย ไหลบัวมีความกรอบและรสชาติหวานมันจึงนิยมนำมากินสด ค น อิ ส า นนิยมกินเป็นผักสดกับส้มตำ แต่ค น ภ า ค ก ล าง นิยมนำไปแกงส้ม ผัด หรือไม่ก็กินสดๆ ปัจจุบันเป็นไหลบัวผัดกุ้งเป็นเมนูยอดนิยมถือเป็น ย า เ ย็ น ช่วยบำรุงร่างกาย

8 ผักแพว

ผักแพวหรือที่ ค น อิ ส า นเรียกว่าผักแพ้ว ผักพริกม้า ส่วนค น เ ห นื อ เรียกผักไผ่ ความอร่อยของผักแพวอยู่ที่กลิ่นหอมและรสร้อนแรง จึงนิยมกินเป็นผักสดแนมกับอาหารรสจัดแทบทุกชนิด และนำไปปรุงเป็นเครื่องปรุงรสในอาหารประเภท ล า บ และใส่แกงปลารสจัด เพื่อตัดกลิ่นคาวปลาพร้อมกับปรุงอาหารประเภทห อ ย เพื่อเสริมความหอม กินแล้วช่วย ขั บ ล มใน ก ร ะ เ พ า ะ ดีนัก

9 ย่ า น า ง

จัดเป็นพืชประจำครัวภ า คเห  นื อและอิ ส า น ภาคเหนือเรียกว่า จ้ อ ย น า ง ครัวอ ิ ส า นใช้ใบย่ า นางผสมกับข้าวเ บื อ ข้าวส ารที่ตำละเอียด ใช้ผสมกับน้ำแกงเพื่อให้น้ำแกงข้น มาทำแกงหน่อไม้ ไ ผ่ ป่ า เป็นลักษณะต้มเ ปอ ะ  คือแกงที่มีน้ำข ลุ กขลิก ใบย่ านางทำให้เกิดรสกลมกล่อมอมหวาน อีกทั้งเพื่อกลบรสขื่ นและข มนิดๆ

10 ใบยอ

น่ า อั ศ จ ร ร ย์ ใ จที่รสขมของใบยอ และกลิ่นเฉพาะตัวนี้ มีบทบาทอ ย่ า งมากในอาหารทั่วทุกภาค ที่เด่นสุดคือ ใช้เป็นผักรองกระทงห่อหมก เพราะความอร่อยของห่อหมกเข้ากันได้ดีกับใบยอ และยังไม่มีผักอื่นเข้ามาแข่งได้ นำไปทำแกงอ่อมใบยอ และแกงรสเด็ดไ ม่ แ พ้ กั นคือ แกงเผ็ดปลาใส่ขมิ้นใ บ ย อ การกินใบยอให้อร่อยควรตัดเส้นกลางใบออก และล ว ก ก่อนนำมาแกง จะช่วยลดความข มได้ ใบยอช่วยบำรุงร่ า ง กาย แ ก้ ท้ อ ง ร่ ว ง

เรียบเรียงโดย 108archeepparuay